Armia, którą powitamy bez problemu – New Model Army

New Model Army
03 paź 2019
Filip "Cross" Żbikowski

New Model Army z Bradford, zespół grający prawie czterdzieści lat. Angielski zespół określany gatunkowo jako new wave/post punk, jednak to, co faktycznie usłyszymy w ich muzyce to zarówno punk rock, folk jak i heavy metal, więc zaszufladkować ich niełatwo. Justin Sullivan to facet, który był z zespołem od samego początku, poprzez całą jego historię. Grał w NMA z wieloma innymi muzykami, którzy przychodzili i odchodzili, a każdy z nich dorzucał swoją cegiełkę do rozwoju zespołu. NMA wyrusza na swoją jesienną trasę po Europie, zagrają w Polsce pięć koncertów, a zacznie od Poznania w klubie Tama.

 

Jaka jest wasza wiedza o Polsce? Graliście w naszym kraju w 1988 roku (w czasach komunizmu) i później, kiedy to zaczął się u nas kapitalizm. Czy orientujecie się w politycznych przemianach w Polsce?

Nie jesteśmy specjalistami, ale co nieco wiemy. Przyjeżdżamy do Polski, tak jak napisałeś, od 1988 i widzimy zmiany. Ostatni raz byliśmy tu promując album „Winter” w 2016, dokładnie wtedy, kiedy polskie kobiety protestowały przeciw rządowym planom zakazu aborcji. Nacjonalistyczna (czasami nazywająca się religijną) prawica jest dziś wszędzie, ale to jest właśnie opór przeciwko niej.

Opowiedzcie coś o waszej muzyce, inspiracjach…

Każdy z nas jest trochę z innej bajki, ale kochamy muzykę, którą tworzymy wspólnie. Kiedy zaczynaliśmy, byliśmy zainspirowani klimatem punk rocka (to ważne, aby pamiętać, że początkowo to był właśnie „klimat” a nie tylko styl muzyczny), ale jako miłośnicy muzyki, czerpiemy natchnienie zewsząd.

NMA gra od blisko 40 lat. Czy nie czujecie się zmęczeni?

Oczywiście, że nie. Robimy to, co uwielbiamy. Naturalnie trasy bywają męczące, ale to niewielka cena za nasze uprzywilejowane życie.

Ilu ludzi tworzy “*The Family”?

Dziesiątki/setki tysięcy, możliwe, że miliony. Każdy, kogo porusza nasza muzyka.

Łączycie wiele stylów muzycznych. Czy macie jakiś ulubiony?

Podział muzyki na “style” jest sztuczny i zazwyczaj używany w celu jej sprzedaży konsumentom. Każdy, kto kocha muzykę, ma najrozmaitsze rodzaje zespołów w swojej kolekcji.

*The Family (wcześniej The Militia) – nieformalna grupa fanów, z których wielu jeździ nawet na odległe koncerty New Model Army (przyp. red.)

In October a new wave band, New Model Army from Bradford, the band that has been playing for almost fourty years is coming to Poland. Kick off-Poznań. New Model Army is a band described as new wave/post punk, however what you can actually hear in their music ranges from punk rock through folk to heavy metal, so labeling them is no easy task. The guy who has always been in the band, through all their history is Justin Sullivan, he played in NMA with lots of other musicians, who would come and go, each of them contributing to the band’s development. NMA is setting off on their European tour in the autumn, and going to give five concerts in Poland, the first one being in Poznań, Tama Club.

Hello. What do you know about Poland? You played in our country in 1988 (time of communism) and later, when capitalism started to rule. Do you know anything about political transformations in Poland?

We are not experts but we know something. We have been coming to Poland, as you say, since 1988 and have seen something of the changes. Last time we toured was with the Winter album in 2016 at exactly the time that Polish women went on strike against the government’s plans to make abortion illegal. The nationalist (sometimes claiming to be ‘religious’) right-wing is everywhere these days but so is the resistance to it.

Tell us about your music, inspirations…

Each of us comes from a slightly different musical background; the one love we have in common is the music we make together. When we began, the band were inspired by the spirit of punk-rock (it’s important to remember that in the beginning it was a spirit and not a ‘style of music’) but as music-lovers, we take our inspiration from everywhere.

NMA play nearly 40 years. Are you not tired?

Of course not. We are doing what we love. Of course, touring is tiring but it’s a small price to pay for such a privileged life.

How many people are in „The Family”?

Tens/hundreds of thousands, perhaps millions. Anyone who has ever been touched and moved by our music is included.

You mixed so much music styles. Do you have any favourite?

The division of music into ‘styles’ is very artificial and is usually done in order to sell music to people. Everyone who loves music has all kinds of different things in their collection.